Infantil, primària i eso

DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA I OBJECTIUS

L’etapa d’Educació Infantil no és de caràcter obligatori. Consta de tres cursos acadèmics que s’inicien a l’edat de 3 anys i finalitzen als 6 amb un objectiu principal: El desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida; i és per això que aprenen,

A comunicar-nos
A tenir curiositat, a descobrir, a experimentar
A entendre el món que ens envolta
A progressar en el moviment i el domini del cos
A anar creixent en autonomia i autoestima
A créixer en els afectes i en les relacions
A ser creatius

HORARI

De 8:55 a 12:55 i de 14:55 a 16:55h

MATÈRIES

Àrees de coneixement i experiència 3 anys 4 anys 5 anys
Descoberta d’un mateix i dels altres 9 hores 8 hores 8 hores
    Autoconeixement i gestió de les emocions/ Educació en valors cristians.
    Joc i moviment/ psicomotricitat
    Autonomia personal i relacional
Descoberta de l’entorn 6 hores 6 hores 6 hores
    Exploració de l’entorn
    Experimentació i interpretació
    Raonament i representació
Comunicació i llenguatges 12’5 hores 13’5 hores 13’5 hores
    Observar, escoltar, experimentar, parlar, expressar, comunicar, interpretar, representar i crear.
    Adventurers / Listening & Speaking/ English suport
    Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
    Expressió artística
    Educació musical

PROJECTES

Pla de pastoral (activitats lúdiques per a educar en els valors cristians i en els referents del centre)
Adventurers (1h en grup partit) / Listening & Speaking (2 hores en grup partit)/ English Suport (30 minuts a P3 i 1 hora a P4 i P5) Amb una mestra especialista i una mestra nadiva de suport.
Escola Verda (Apadrinem Can Xercavins/ Selecció de Residus/ Residu mínim)
Millora de l’expressió oral.
Treball per projectes (el nom de la classe i projecte entorn el tema de la setmana cultural).
Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació des de P3.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Acció tutorial des de totes les àrees, tant individual com de grup.
Entrevistes amb les famílies i comunicació contínua mitjançant el portal Alèxia.

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Atenció personalitzada a aquells alumnes amb necessitats educatives especials, dintre i fora del grup-aula.
Grups reduïts a les àrees de comunicació i llenguatge, anglès, àrea TIC i expressió artística.
Assessorament psicopedagògic per part del Departament d’Orientació Psicopedagògica del centre (DOP)

AVALUACIÓ

L’avaluació del processos d’aprenentatge és contínua i global; on es mostra el grau d’assoliment dels objectius i on s’adopten els ajuts pedagògics a les característiques individuals dels infants.
Al llarg del curs les famílies reben tres informes d’avaluació al final de cada trimestre.

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I SORTIDES CULTURALS

Durant el curs es realitzen 3 sortides culturals com a complement dels continguts estudiats a l’aula.
També es realitza una sortida a Can Xercavins i a d’altres espais de la nostra ciutat.

DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA I OBJECTIUS

L’etapa d’Educació Primària és de caràcter obligatori. Consta de sis cursos acadèmics que s’inicien a l’edat de 6 anys i finalitzen als 12 amb un objectiu principal: preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant; i per això han d’aprendre

• A pensar i actuar de manera integrada, tot interrelacionant els aprenentatges.
• Adquirir hàbits i valors per a resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars.
• A tenir iniciativa, creativitat, esperit crític i gust per aprendre.
• Desenvolupar la capacitat d’esforç, les habilitats de treball cooperatiu i la cultura del treball.

HORARI

• De 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00h

MATÈRIES

Àrees de coneixement 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 4’5 hores 4’5 hores 4 hores 4 hores 4 hores 4 hores
Llengua castellana i literatura 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
Llengua estrangera: anglès (grup partit) 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
Matemàtiques manipulatives 4 hores 4 hores 4 hores 4 hores 4 hores 4 hores
Coneixement del medi natural 1 hora 1 hora 1’5 hores 1’5 hores 2 hores 2 hores
Coneixement del medi social i cultural 1 hora 1 hora 1’5 hores 1’5 hores 2 hores 2 hores
Educació artística: visual i plàstica 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 1 hora 1 hora
Educació artística: música i dansa 1’5 hores 1’5 hores 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Physical Education (1) 2 hores 2 hores
Educació física 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
Religió 1’5 hores 1’5 hores 1’5 hores 1’5 hores 1’5 hores 1’5 hores
Tutoria 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora

Activitats complementàries 1r 2n 3r 4t
Lectogrup (1) 1 hora 1 hora
Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Robòtica (1) 1 hora 1 hora
Educació per la pau 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Science 1 hora 1 hora 2 hora 2 hora 1 hora 2 hora
Kitchen garden (hort escolar) 1 hora
Fem de científics 1 hora 1 hora
Taller de reporteros (revista escolar) 1 hora 1 hora

(1) Projectes iniciats que està previst es vagin ampliant a la resta de cursos de primària en els propers anys.

PROJECTES

• Pla de pastoral (activitats lúdiques per a educar en els valors cristians i en els referents del centre)
• Foment de la llengua anglesa (5 hores setmanals). Grups de conversa en grup reduït amb una persona nadiva. Ampliació d’assignatures en anglès: Science, Physical Education, Kitchen garden.
A 5è iniciem un intercanvi per carta amb una escola de Middleton (Irlanda)
• Escola Verda (Apadrinem Can Xercavins/ Selecció de Residus/ Residu mínim/ Hort escolar)
• Millora de l’expressió oral i escrita; tot fent atenció a l’argumentació, rigor científic i a l’ortografia.
• Treballem un o dos projectes l’any entorn el tema escollit pel grup-classe i un altre relacionat amb l’apadrinament de la zona de Can Xercavins.
• Iniciem el projecte de robòtica amb les Bee-bots a cicle inicial.
Treballem ofimàtica i altres eines de treball amb PC a cicle mitjà.
Participem del projecte Unplugged Computers, per a entendre com funcionen els ordinadors per dins; i ens endinsem en el món de la programació logística a partir de la simulació d’una empresa de paqueteria entre ciutats, a cicle superior.
• Elaborem una revista escolar, Som Regina, dos cops l’any; on col·laboren mestres i alumnes, especialment els de cicle superior amb el Taller de reporteros.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

• Pla d’acció tutorial dissenyat per a cada cicle.
• Atenció individual i de grup.
• Entrevistes amb les famílies i comunicació contínua mitjançant el portal Alèxia.

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

• Atenció personalitzada a aquells alumnes amb necessitats educatives especials, dintre i fora del grup-aula.
• Grups reduïts a cicle inicial a anglès, matemàtiques, sciencie, robòtica, àrea TIC i educació per la pau.
Grups reduïts a cicle mitjà a anglès, taller d’escriptura, matemàtiques i informàtica.
Grups reduïts a cicle superior a anglès, Kitchen garden (hort), matemàtiques i educació visual i plàstica.
• Assessorament psicopedagògic per part del Departament d’Orientació Psicopedagògica del centre (DOP).

AVALUACIÓ

• L’avaluació del processos d’aprenentatge és contínua i global; on es mostra el grau d’assoliment dels objectius i on s’adopten els ajuts pedagògics a les característiques individuals dels infants.
• Al llarg del curs les famílies reben tres informes d’avaluació al final de cada trimestre.

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I SORTIDES CULTURALS

• Durant el curs es realitzen 3 sortides culturals com a complement dels continguts estudiats a l’aula.
• Realitzem diverses sortides a Can Xercavins per a conèixer la zona i realitzar diverses accions contemplades al projecte d’Escola Verda. Moltes d’aquestes activitats són dinamitzades pels nostres alumnes de formació professional (CAFEMN i AAFE).
• A primer i segon de primària visitem el mercat, l’escola de música, l’escola d’art, el museu Vallhonrat, l’exposició de pessebres i la biblioteca de Rubí.
• A 4t de Primària participem de la Cantata Escolar de Rubí.
• A 5è de Primària participem de la Cantania organitzada per l’Auditori de Barcelona.
• A 5è de Primària fem educació vial i sortim a fer pràctiques de circulació amb bicicleta al parc d’educació vial.
• Fem colònies de 2 dies a 2n de primària i de 3 dies a 4t i 6è de primària.

DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA I OBJECTIUS

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és de caràcter obligatori. Consta de quatre cursos acadèmics que s’inicien a l’edat de 12 anys i finalitzen als 16 amb un objectiu principal: La formació integral de l’alumne per a un futur pròxim; així doncs,

Estimulem la maduresa i la responsabilitat dels alumnes des del respecte i la tolerància.
Treballem amb les noves tecnologies.
Fomentem la lectura i l’expressió oral i escrita en les diverses llengües emprades al centre: català, castellà i anglès.
Desenvolupem els continguts per mitjà d’una metodologia activa, participativa i que exigeix la investigació i el reforç quan és necessari.

HORARI

De 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00
Un dia a la setmana entren a les 9.00
3r i 4t d’ESO, els divendres a la tarda tenen la possibilitat d’assistir a les trobades de GERC (grup cristià d’educació en el lleure).

MATÈRIES

Matèries comunes 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores
Llengua castellana i literatura 3 hores 3 hores 3 hores 3 hores
Llengua estrangera: anglès 3 hores 4 hores 3 hores 3 hores
Ciències socials: geografia i història 3 hores 4 hores 3 hores 3 hores
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 hores 2 hores
Ciències de la naturalesa: física i química 3 hores 2 hores
Matemàtiques 3 hores 4 hores 4 hores 4 hores
Educació física 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
Música 2 hores 2 hores
Educació visual i plàstica 2 hores 2 hores
Tecnologia 2 hores 2 hores 2 hores
Religió 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Tutoria 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora

Matèries optatives 1r 2n 3r 4t
Alemany 2 hores 2 hores 2 hores
Esports de camp dividit 2 hores
Petites Investigacions 2 hores
Esports: Els més alternatius 2 hores
Educació Ambiental 2 hores
Cultura clàssica 2 hores
Emprenedoria 2 hores
Música i Cinema 2 hores
Biologia i geologia 2 hores
Ciències aplicades 2 hores
Economia 2 hores
Emprenedoria 2 hores
Música 2 hores
Filosofia 2 hores
Física i Química 3 hores
Tecnologies de la informació i la comunicació 3 hores
Llatí 3 hores
Plàstica 3 hores
Tecnologia 3 hores
Francès 3 hores

Matèries complementàries / Tallers 1r 2n 3r 4t
Informàtica 2 hores 2 hores 2 hores 1 hora
Tècniques d’estudi 1 hora
Reforç de matemàtiques 1 hora
Ortografia 1 hora
Expressió escrita 1 hora
Convivència 2 hores 2 hores
Gestió esportiva 1 hora

PROJECTES

Foment de la llengua anglesa. Anglès per nivells (tots els cursos).
Servei comunitari (3r ESO)

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Tutoria individual i de grup.
Entrevistes amb les famílies.
Tutoria al treball de síntesi.
Orientació psicopedagògica.
Orientació acadèmica i professional.

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Atenció personalitzada a aquells alumnes amb més dificultats, dintre del grup-aula amb una metodologia diferenciada.
Flexibilització dels grups a matemàtiques i anglès.
Matèries optatives de reforç i ampliació.

AVALUACIÓ

Avaluació contínua en la qual es té en compte l’adquisició de coneixements però també l’esforç i la continuïtat de la tasca de l’alumne en relació a l’adquisició de les Competències Bàsiques.
Al llarg del curs les famílies reben tres informes de Preavaluació i tres d’Avaluació per tal de mantenir-les al corrent del procés d’aprenentatge dels/les alumnes.

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I SORTIDES CULTURALS

Durant el curs es realitzen diferents sortides culturals com a complement dels continguts estudiats a l’aula.
A 2n d’ESO es fan colònies a la neu.
A 4t d’ESO es fa un viatge de final d’estudis, normalment a una ciutat europea.
Participació en diferents concursos:

    Matemàtiques: Prova cangur, problemes a l’esprint.
    Castellà: redacció coca-cola.
    Català: redacció coca-cola, narració Sambori.
    Anglès: Big Challenge.
    Tecnologia: construcció de mosaics Germans Boada.

Tallers d’Educació Financera.
Tallers i seguiment personal dels/les alumnes per part d’una infermera del pla Salut i Escola.