Cicles Formatius

Informació Portes Obertes - DESCARREGAR

CICLES FORMATIUS - BLOG

1. PRESENTACIÓ

Els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l'estudiant d'una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per a poder-se incorporar al món laboral.
El nostre centre oferta els següents cicles formatius:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Cures Auxiliars d'Infermeria.
Gestió Administrativa
Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN)

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CIS)
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE)
Condicionament físic
Comerç Internacional
Higiene Bucodental
Modelisme Industrial

2. ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS I CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Cicles formatius de grau mitjà

Poden accedir-hi als cicles formatius de grau mitjà els alumnes que disposin d’alguna de les acreditacions acadèmiques següents:
Títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.
Títol professional bàsic.
Títol de tècnic o tècnica auxiliar (FP1).
Títol de tècnic o tècnica.
Haver superat el Curs de formació específic d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
Haver superat les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior

Títol de tècnic o tècnica.
Alumnes que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial.
Títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

Cicles formatius de grau superior

Títol de batxillerat.
Títol de tècnic o tècnica especialista (FP2).
Títol de tècnic o tècnica superior.
Títol de tècnic o tècnic.
Titulació universitària o equivalent.
Haver superat el curs de preparació per a la incorporació als estudis de grau superior.
Haver superat les proves d'accés a cicles formatius de grau superior.
Haver superat les proves d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

3. HORARI

Matí: de 08.00 a 14.00 hores (excepte el cicle formatiu de Grau Superior de Modelisme Industrial que es cursa en horari de tarda, de 15.00 a 21.00 hores).

4. PROJECTES

Hem implantat un sistema de gestió de la qualitat educativa, segons la norma ISO 9001:2015.
L’abast del sistema de gestió de la qualitat del nostre centre col•legi Regina Carmeli s’aplica als serveis educatius dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i CIS (curs de preparació per a la incorporació als estudis de grau superior)
Implantació FP Dual al curs 2018-19, dels següents cicles formatius: Ensenyament i Animació i Sociesportiva, Condicionament Físic i Comerç Internacional.

5. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Acció tutorial personalitzada a l’alumne i a les famílies.
Assessorament acadèmic a l’alumne.

6. AVALUACIÓ

L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes és contínua, per tal de permetre una millor capitalització de la formació.
L'alumne rebrà tres informes de notes (un corresponent a cada quadrimestre, i un amb les qualificacions finals), i un informe de preavaluació (al primer quadrimestre).

7. QUÈ MÉS T’OFEREIXEN ELS NOSTRES CICLES

Treballem amb grups reduïts.
Aules noves i completament equipades.
Comptem amb una borsa de treball pels nostres alumnes.
Pràctiques en empreses capdavanteres en el seu sector.
Adquisició d'una formació tècnica i pràctica consolidada, a més d'uns valors i competències que són molt valorades per les empreses.

Cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria (LOGSE)
Cicle formatiu de grau mitjà de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN)
Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa (LOE)
DURADA

700 hores durant un curs acadèmic

HORARI

de dilluns a divendres en horari de matí (20 hores setmanals)

ACCÉS

Poden accedir les persones que posseeixin títol de tècnic així com aquelles que estiguin cursant un cicle de grau mitjà de formació professional inicial

MATÈRIES QUE ESTUDIARÀS

PART COMUNA (obligatòria)
Comunicació en llengua catalana
Comunicació en llengua castellana
Comunicació en llengua anglesa
Tutoria

PART ESPECÍFICA (cal escollir dues)
Matemàtiques aplicades (obligatòria)
Biologia i química
Ciències de l’esport
Economia d’empresa

Segons la tria d’assignatura específica, aquesta serà prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

ACCÉS A LES FAMÍLIES D’ESTUDIS DE GRAU SUPERIOR SEGONS L’ASSIGNATURA ESPECÍFICA

Ciències de l’Esport (Esportiva)
FP Activitats Físiques i Esportives
FP Ensenyaments Esportius

Economia d’Empresa (Humanística i Social)
FP Administració i gestió
FP Comerç i màrqueting
FP Imatge i so
FP Hosteleria i turisme
FP Serveis socioculturals a la comunitat

Biologia i Química (Cientificotecnològica)
FP Activitats físiques i esportives
FP Imatge personal
FP Agrària
FP Indústries alimentàries
FP Maritimopesquera
FP Química
FP Sanitat
FP seguretat i Medi Ambient

QUÈ MÉS T’OFEREIX EL NOSTRE CENTRE?

Orientació acadèmica i professional
Continuació acadèmica en el propi centre (Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives)

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE CONDICIONAMENT FÍSIC
Cicle formatiu de grau superior de Animació i Ensenyament Sociesportiva
Cicle formatiu de grau superior Higiene Bucodental
Cicle formatiu de grau superior Comerç Internacional
Cicle formatiu de grau superior de Modelisme Industrial
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CFGM CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS ESTUDIS DE GRAU SUPERIOR
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIESPORTIVA
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CFGS CONDICIONAMENT FÍSIC
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CFGS D’HIGIENE BUCODENTAL
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CFGS COMERÇ INTERNACIONAL
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CFGS MODELISME INDUSTRIAL
DEMANA INFORMACIÓ DELS NOSTRES CICLES FORMATIUS
Cicle formatiu
Nom

Cognoms

Correu electrònic
Telèfon
Població
Com ens has conegut?
Comentaris
accepto les condicions legals*

 

*CLAUSULADO LOPD ART. 5

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals facilitades per vostè seran tractats en un fitxer degudament registrat en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades del que és responsable Col·legi Regina Carmeli, amb la finalitat d’atendre la present relació i el titular de les dades consenti de forma expressa, ser informat de productes i serveis del responsable. Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Si ho desitja, pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant escrit dirigit a Col·legi Regina Carmeli (c/Sant Sebastià 34-40, 08191 de Rubí).