Cicles Formatius

Informació Portes Obertes - DESCARREGAR

CICLES FORMATIUS - BLOG

1. PRESENTACIÓ
Els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, pertanyen als estudis de Formació Professional, i tenen com a objectiu capacitar l’estudiant, d’una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per a poder-se incorporar al món laboral.
El nostre centre oferta tres cicles formatius de grau mitjà, i un cicle formatiu de grau superior.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
» Cures Auxiliars d’Infermeria.
» Gestió Administrativa.
» Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN)

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CIS)

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
» Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE)

2. ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS I CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Cicles formatius de grau mitjà
Poden accedir-hi als cicles formatius de grau mitjà els alumnes que disposin d’alguna de les acreditacions acadèmiques següents:
» Títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
» Superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova.
» Superar un curs d’accés específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l’any en que es fa la matrícula al curs.

Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior
» Títol de tècnic o tècnica.
» Alumnes que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.

Cicles formatius de grau superior
» Títol de batxillerat o equivalent.
» En cas de no disposar del batxillerat, superar una prova d’accés i tenir 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any en que es realitza la prova.
» En el cas de disposar d’un títol de tècnic o tècnica:
- Superar una prova d’accés específica.
- Superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

3. HORARI
» Horari matinal de 08:00 a 14:00 hores.

4. PROJECTES
» Hem implantat un sistema de gestió de la qualitat educativa, segons la norma ISO 9001:2015.
L’abast del sistema de gestió de la qualitat del nostre centre col·legi Regina Carmeli s’aplica als serveis educatius dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i CIS (curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior)
» Implantació FP Dual.

5. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
» Acció tutorial personalitzada a l’alumne i a les famílies.
» Assessorament acadèmic a l’alumne.

6. AVALUACIÓ
» L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes és contínua, per tal de permetre una millor capitalització de la formació.
» L’alumne rep tres informes de notes (una corresponent a cada trimestre), i dos informes de preavaluació (un al primer trimestre i un altre al segon trimestre).

7. QUÈ MÉS T’OFEREIXEN ELS NOSTRES CICLES
» Treballem amb grups reduïts.
» Comptem amb borsa de treball pels nostres alumnes.
» Pràctiques en empreses capdavanteres en el seu sector
» Adquisició d’una formació tècnica i pràctica consolidada, a més d’uns valors i competències que són molt valorades per les empreses.

Cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria (LOGSE)
Cicle formatiu de grau mitjà de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN)
Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa (LOE)

• DURADA
» 700 hores durant un curs acadèmic

• HORARI
» de dilluns a divendres en horari de matí (20 hores setmanals)

• ACCÉS
» Poden accedir les persones que posseeixin títol de tècnic així com aquelles que estiguin cursant un cicle de grau mitjà de formació professional inicial

• MATÈRIES QUE ESTUDIARÀS
PART COMUNA (obligatòria)
» Comunicació en llengua catalana
» Comunicació en llengua castellana
» Comunicació en llengua anglesa
» Tutoria

PART ESPECÍFICA (cal escollir dues)
» Matemàtiques aplicades (obligatòria)
» Biologia i química
» Ciències de l’esport
» Economia d’empresa

Segons la tria d’assignatura específica, aquesta serà prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

• ACCÉS A LES FAMÍLIES D’ESTUDIS DE GRAU SUPERIOR SEGONS L’ASSIGNATURA ESPECÍFICA
Ciències de l’Esport (Esportiva)
» FP Activitats Físiques i Esportives
» FP Ensenyaments Esportius

Economia d’Empresa (Humanística i Social)
» FP Administració i gestió
» FP Comerç i màrqueting
» FP Imatge i so
» FP Hosteleria i turisme
» FP Serveis socioculturals a la comunitat

Biologia i Química (Cientificotecnològica)
» FP Activitats físiques i esportives
» FP Imatge personal
» FP Agrària
» FP Indústries alimentàries
» FP Maritimopesquera
» FP Química
» FP Sanitat
» FP seguretat i Medi Ambient

• QUÈ MÉS T’OFEREIX EL NOSTRE CENTRE?
» Orientació acadèmica i professional
» Continuació acadèmica en el propi centre (Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives)

Cicle formatiu de grau superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE)
Cicle formatiu de grau superior Higiene Bucodental
Cicle formatiu de grau superior Comerç Internacional